Systeembeheerder van nutsvoorzieningen

Riolering

Real-time en integraal waterbeheer

Infrax is de grootste gemeentelijke rioolnetbeheerder in Vlaanderen. Afvoer van afvalwater en waterbeheer in het algemeen is een specialisme in volle beweging. Denk maar aan de klimaatproblematiek en de steeds evoluerende regelgeving ter zake. Een partnership met Infrax garandeert een vloeiend rioolbeheer dat rekening houdt met toekomstige evoluties en noden.

Real-time en integraal waterbeheer

Raf Bellers: “We staan nu in voor de aanleg, het onderhoud en de vernieuwing van de riolering in meer dan 80 gemeenten. Rioolnetbeheer is zonder twijfel een activiteit met  toekomst. Steeds meer steden en gemeenten zien de noodzaak in van een partnership met een gespecialiseerde rioolnetbeheerder die op lange termijn meedenkt en een oplossing biedt voor een groeiend aantal vraagstukken in dit domein. Op technisch gebied, maar ook op het vlak van infrastructuur en service aan de burger.”

Uniform waterbeleid
De Europese richtlijn tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. Het doel: watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De richtlijn verplicht de lidstaten om duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. Een partnership met Infrax maakt van deze strenge richtlijn een haalbare kaart.

Riolering uit begroting
Raf Bellers: “Gemeenten dragen hun rioleringsnet over aan Infrax. Infrax neemt vervolgens alle activiteiten en investeringen voor zijn rekening. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de aangesloten gemeenten de post ‘riolering’ uit hun begroting kunnen schrappen. Gezien de strenge Europese richtlijnen is dat voor de meeste gemeenten een hele opluchting.”

Steeds complexer
Raf Bellers: “Het is quasi noodzakelijk om samen de uitdagingen inzake waterbeheeraan te gaan. De materie wordt namelijk steeds complexer en overstijgt het expertise-niveau van heel wat gemeenten. Zowel op hydraulisch vlak als qua uitvoeringstechnieken. Om de financiële en technische uitdagingen tot een goed einde te brengen, is samenwerken een verstandige keuze. Enkel zo kunnen we op termijn de ambitieuze milieudoelstellingen halen.”

Kennis in huis
Infrax beschikt over alle knowhow. Wij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de investeringsprojecten, het aanvragen van de subsidies en het vastleggen van de ontwerpconcepten, kortom het asset management van de rioleringen. De specialisten van netuitbating binnen Infrax zorgen vervolgens voor de realisatie van deze projecten en voor het onderhoud van de netten. Dit alles in zeer nauw overleg met de betrokken gemeente, de Vlaamse Milieu Maatschappij, studieburelen, aannemers enz.

Rioolbeheer van A tot Z
Raf Bellers: “We staan in voor de keuze van de materialen, de bestekken en werkmethodes, de opmaak en het beheer van de riooldatabank, de hydraulische modellering van ons rioolstelsel en de herberekening ervan telkens er grote wijzigingen optreden. Ten slotte geeft het kenniscentrum ook advies over het rioleringsontwerp bij nieuwe privéverkavelingen en complexe rioolaansluitingen. Eigenlijk kan je ons een beetje zien als een zeer gespecialiseerd verlengstuk van de gemeentelijke technische dienst.”

Strakke opvolging
Globaal gezien zijn er 3 soorten projecten. Projecten die op vraag van de gemeente worden opgestart, dossiers voor herstel of vervanging en noodzakelijke aanpassingen in het kader van structurele wateroverlast. Infrax levert steeds maximale inspanningen om zo veel mogelijk subsidies voor projecten te verwerven. Elke investering wordt trouwens zorgvuldig overwogen en van zeer nabij opgevolgd. Zo kunnen projecten correct én binnen het voorziene budget worden opgeleverd.

Naar een rioleringsgraad van 98%
Op dit moment bedraagt de rioleringsgraad in Vlaanderen ongeveer 83%. Dat percentage moet gestaag groeien naar 98% aan collectieve voorzieningen en 2% aan individuele installaties. Ook voor dergelijke individuele installaties kan Infrax in de plaatsing en het onderhoud voorzien.

Structureel en intelligent beheer
Raf Bellers: “We evolueren steeds meer naar een volledig proactief beheer. We hebben ons volledig rioleringsstelsel in kaart gebracht en gaan structureel onze leidingen analyseren. Op die manier kunnen we een onderhoudstraject uittekenen en voorkomen we problemen. Op korte termijn zullen alle pompstations - maar ook andere hydraulische
constructies - uitgerust zijn met een up-to-date monitoringsysteem inclusief tweeweg telemetrie. Zo kunnen we van op afstand gaan sturen en is ons net klaar voor de toekomst.”

Nu al kijken naar 2050
De toekomst biedt overigens nog grote(re) uitdagingen. Via hydraulische modellen kan worden berekend of een rioolbuis potentieel wateroverlast kan veroorzaken. De impact van een mogelijke klimaatwijziging is echter veel moeilijker te voorspellen. De oplossing ligt hoogstwaarschijnlijk niet enkel ondergronds.

Omgaan met piekbelasting
Raf Bellers: “We moeten rekening houden met een veelvoud aan factoren en flexibele oplossingen bedenken. En dat moet nu gebeuren. Studies geven aan dat in 2050 twintig procent van Vlaanderen verhard zal zijn. Dat is nu nog maar negen procent. Daarnaast zal de klimaatverandering zowel tijdens de zomer als de winter voor meer en acutere piekbelastingen zorgen. Dat kan niet enkel opgevangen worden door (meer) riolering. We zullen slim moeten leren omgaan met overtollig water. Lokaal stockeren, infiltreren, vertraagd afvoeren. Die methodologie proberen we nu reeds concreet vorm te geven.”

Niet overhaasten
Infrax houdt de vinger aan de pols maar ook op de knip. Want er zijn nog een hoop onzekerheden en het is allerminst de bedoeling om nu nutteloze investeringen te doen. Bijvoorbeeld door het net excessief te gaan uitbreiden in functie van pieken. Bovendien gaat de behoefte aan vervangingsinvesteringen voor oude buizen stelselmatig groeien in de komende decennia. De juiste keuzes maken is meer dan ooit essentieel.

Klimaat-adaptief
Raf Bellers: “Elke euro moet correct en nuttig geïnvesteerd worden. Vandaar dat we ook kijken naar bovengrondse oplossingen. Bijvoorbeeld openbaar domein dat bij piekbelasting tijdelijk kan en mag overstromen. Dat vergt een andere manier van denken. Zowel van overheden als van inwoners. Er is alleszins een tendens om minder in vaste structuren te denken. Het zal meer en meer nodig zijn om flexibel bij te sturen in functie van wat er in het rioleringsstelsel gebeurt. Noem het gerust een vorm van real-time en integraal beheer.”

Waterhuishouding (ook) via ESCO
Een mooi voorbeeld van een integrale watervisie is de synergie met de ESCO projecten van Infrax. Bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie van een gebouw kan ook perfect de waterhuishouding onder de loep worden genomen. Zijn er infiltratie-mogelijkheden? Kan het doorspoelen van de toiletten op een duurzame manier? De kennis inzake waterbeheer wordt zo op meerdere domeinen uitgespeeld om meerwaarde voor de partners te creëren.

Toonaangevende expertise
Raf Bellers: “We hebben ondertussen  een pak expertise opgebouwd. Instanties zoals de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en het overlegplatform Vlario vragen ons vaak om toelichting. Onze methodologie om in de toekomst te gaan werken op basis van neerslagsituaties over langere termijn wordt waarschijnlijk over heel Vlaanderen uitgerold. We mogen stellen dat we - op basis van onze knowhow - stilaan toonaangevend en richtinggevend zijn. Onze partners mogen gerust zijn: ook in de toekomst blijven we het voortouw nemen op het vlak van slim waterbeheer.” 

Real-time en integraal waterbeheer

Onze sterkte

  • Infrax is drijvende kracht achter InterRio. Het samenwerkingsverband van gemeentelijke rioolbeheerders, gemeenten die hun riolen zelf beheren en de VVSG. InterRio ontwikkelt visies en standpunten en is op die manier gesprekspartner voor de Vlaamse overheid en andere betrokkenen.
  • Infrax beheert ongeveer 10 000 kilometer aan riolering. In totaal gaat het om bijna 577 000 individuele rioleringsaansluitingen.

Aan het woord

Raf Bellers
Directeur netsynergie